Điều khoản sử dụng

Dịch vụ

CMTC và BTĐT cho giao dịch với Tổ chức thẻ quốc tế

Giới thiệu

Dịch vụ Chuyển mạch tài chính và Bù trừ điện tử cho giao dịch với các Tổ chức thẻ quốc tế là dịch vụ cho phép chủ thẻ nội địa NAPAS giao dịch tại mạng lưới của các Tổ chức thẻ quốc tế và ngược lại, chủ thẻ của Tổ chức thẻ quốc tế giao dịch tại mạng lưới ATM/POS của Tổ chức thành viên NAPAS. Các giao dịch triển khai gồm: 

Giao dịch trên ATM 

Rút tiền

Truy vấn số dư

Giao dịch trên POS

Thanh toán hàng hóa, dịch vụ 

Hủy thanh toán hàng hóa, dịch vụ

Lợi ích của Dịch vụ

Mở rộng phạm vi sử dụng thẻ nội địa NAPAS ngoài lãnh thổ Việt Nam

Nâng cao hiệu suất sử dụng hạ tầng và thiết bị ATM/POS sẵn có

Nâng cao hình ảnh và thương hiệu của các Tổ chức thành viên NAPAS

Cổng thông tin Napas Dành cho nhà phát triển Chương trình marketing