Phòng hành chính quản trị nhân sự

Ms. Nguyễn Thị Hạnh Dung

  024.3936.1818 – ext 126

 dungnh@napas.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam