Board of Directors

Mrs. Nguyen Tu Anh

Mrs. Nguyen Tu Anh

Detail

Mr Nguyen Minh Phuong

Permanent Vice Chairman

Detail

Mr. Dao Minh Tuan

Vice Chairman

Detail

Ms. Phan Thi Chinh

Board member

Detail

Mr. Tran Cong Quynh Lan

Board member

Detail

Mr. Do Minh Toan

Board member

Detail

Mr. Nguyen Trong Nghia

Board member

Detail

Mr. Nguyen Tran Tuan Anh

Board member

Detail

NATIONAL PAYMENT CORPORATION OF VIETNAM

Công Ty Cổ Phần Thanh Toán Quốc Gia Việt Nam - Napas